0
შემოსული განაცხადების რაოდენობა ქალი-1 506 ვაჟი-1 204
0
პროექტში მონაწილეთა რაოდენობა ქალი-297 ვაჟი-277
0
კრიტალისგან თანადაფინანსებული პროექტის რაოდენობა ქალი-21 ვაჟი-40

განვითარდი, განავითარე იდეა და მიიღე დაფინანსება