სტატისტიკური მონაცემები

0
შემოსული განაცხადების რაოდენობა ქალი-2 712 ვაჟი-1 738
0
პროექტში მონაწილეთა რაოდენობა ქალი-803 ვაჟი-572
0
კრიტალისგან თანადაფინანსებული პროექტის რაოდენობა ქალი-29 ვაჟი-40

განვითარდი, განავითარე იდეა და მიიღე დაფინანსება